Egen pensjonskonto (EPK)

I 2018 vedtok Stortinget en pensjonsreform som vil gi individet større styringsrett over sin egen arbeidsgiverfinansierte pensjonssparing. Arbeidsgiver har ansvar for å informere de ansatte om egen pensjonskonto, samt bidra til å øke bevisstgjøringen og forståelsen av pensjon.

epk_071020.jpg

De ansatte skal informeres om at alle pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere nå samles på én pensjonskonto — og hva det betyr for den enkelte.

I tillegg skal nye før de begynner i bedriften, og ansatte gjennom ansettelsestiden, gis informasjon om det investeringsvalget som er gjort for pensjonsordningen, herunder om risiko, forventet avkastning og kostnader.

Når den ansatte har få år igjen til uttak av pensjon, skal arbeidsgiver gi informasjon om «risikoreduserende» tiltak. 

Det nye regelverket tillegger med andre ord arbeidsgiver en betydelig utvidet informasjonsplikt enn hva som er tilfelle i dag.

Vi i Söderberg & Partners vil sørge for at våre kunder blir godt ivaretatt, og vi vil på en enkel og lettfattelig måte sette våre kunder i stand til å oppfylle de kravene som kommer til neste år.