Foreslår endringer i håndteringen av permitterte

Basert på et felles innspill fra NHO og LO, samt forslag fra Finans Norge, har Finanstilsynet oversendt Finansdepartementet en tilrådning om midlertidig lemping på pensjonsreglene ifm håndtering av permitterte.

brev finanstilsynet.jpg

Der hvor pensjonsavtalen sier utmelding, ønsker man å gi permitterte en mulighet til å bli stående i pensjonsordningen i en på forhånd avgrenset periode. I tillegg formulerer man et mer fleksibelt regelverk enn det som fremkommer i dagens pensjonslovgivning.

Slik vi ser det kan dette bl.a. få følgende effekter:

  1. Administrasjons- og forvaltningskostnader forblir betalt av arbeidsgiver og overføres ikke til permittert arbeidstaker.  
  2. Permitterte skal få tilbud om fortsettelsesforsikring slik at bl.a. uførepensjonen kan opprettholdes, i permitteringsperioden, for arbeidstakers regning.
  3. Permitterte slipper utmelding og mottak av pensjonskapitalbevis (PKB), og kan ved retur til normalt arbeid fortsette oppsparingen av pensjonskapital i den allerede etablerte spareplanen.
  4. Permitterte kan unngå utfordringer ved nyinnmelding, etter endt permitteringsperiode, grunnet helsemessige forverringer oppstått etter opprinnelig innmelding. 

Les mer

Les mer om dette i brevet fra NHO/LO og tilrådningsbrevet fra Finanstilsynet til Finansdepartementet: