Viktige endringer i pensjonslovgivningen

Med virkning fra 1. januar 2022 har det kommet flere endringer i pensjonslovgivningen som får konsekvenser både for den ansatte og for arbeidsgivere i en rekke bedrifter. Vi gir deg en oversikt over endringene og hvordan de vil kunne påvirke pensjonsordningen.

smilende par foran PC.png

Endringene innføres for å skape større likhet for alle grupper ansatte, og gir spesielt lavtlønnede, relativt sett, en bedre pensjonsordning. 

Pensjonsopptjening fra første krone

En rekke virksomheter har ikke pensjonsopptjening fra første krone, men har benyttet seg av muligheten til å starte sparing først for lønn over 1G (NOK 106 399). Dette må nå endres slik at det blir pensjonssparing fra første krone. Reglene sier at det må benyttes samme sparesats for all pensjonssparing opp til 7,1G (NOK 755 433).

Det er flere måter å tilnærme seg dette på og vi ser 3 hovedmodeller:

  • Kostnadsnøytralt: Her vil grupper av ansatte få en dårligere pensjonsordning enn tidligere. Hvem avhenger av hvordan man endrer spareprosentene.
  • Ingen skal komme dårligere ut enn tidligere: Løsningen gir høyere pensjon for en del ansatte og har en sosial profil ved at lavtlønnede får størst prosentvis økning.
  • Utvide med samme sats som har vært benyttet fra 1G: Alle ansatte får en krone-økning som er lik. Også her er det en sosial profil hvor lavtlønnede får størst prosentvis økning.

I tillegg er det selvfølgelig mulig å regne på alle andre mulige alternativer, som er innenfor gjeldene pensjonsregler.

Dersom du ønsker å vurdere flere alternativer, tilbyr Söderberg & Partners små prosjekter for å beregne de ulike utfallsmulighetene på individnivå. Ta kontakt med din megler for bistand.

Endret aldersgrense for opptak

Opptakstidspunktet, som for de fleste virksomheter har vært 20 år, endres til 13 år. Pensjonslovgivningen vil dermed følge folketrygdens regler, hvor lønn opptjent fra fylte 13 år medregnes som pensjonsgrunnlag.

Dette kan bli en utfordrende endring for noen få virksomheter som spesielt er sesongbasert med mange ungdommer ansatt i sommer- eller vinterhalvåret. Dette kan være alt fra frukt- og bærplukking, til fornøyelsesparker, skisentre o.l. Her bør man nøye vurdere tilnærmingen, og se på de økonomiske effektene endringen kan medføre.

Vi i Söderberg & Partners kan bistå ved spørsmål og hjelpe til med beregninger av den kostnadsmessige effekten.

Grensen for deltid på 20% fjernes

Ansatte med lav stillingsprosent faller ikke lenger utenfor pensjonsordningen. Grensen på 20% fjernes, og alle ansatte skal ha pensjonsopptjening uansett stillingsprosent. Dette vil kunne påvirke enkelte bransjer og kan få en dobbelt virkning med den nye aldersgrenseregelen. Her kan vi typisk finne bemanningsselskaper.

Overgangsregler

Lovendringen er iverksatt fra 1.1.2022. Det er samtidig gitt en tilpasningsperiode fram til 30. juni 2022. Endringer kan gjøres frem til denne dato uten tilbakevirkende kraft til 1.1.2022.