Krisetiltak for virksomheter fra regjeringen

Kan dekke faste kostnader som f.eks. forsikring.

krisepakke.jpg

Fredag 27. mars offentliggjorde regjeringen en krisepakke for å dekke en andel av løpende viktige faste kostnader for bedrifter. Forsikring blir fremhevet som en slik kostnad.

Torsdag 2.4. kom regjeringens forslag til detaljerte retningslinjer for mottak av støtte. Det som kan dekkes er uunngåelige faste kostnader, som:  

  • leie av lokale
  • lys og varme
  • vann og avløp
  • forsikring
  • leie av utstyr og transportmidler
  • netto rentekostnader 

Departementet vil i forskrift gi nærmere detaljerte bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader.

For å kunne få støtte må bedriften dokumentere en omsetningssvikt på minst 30% som følge av virusutbruddet. Det er satt opp en beregningsmodell for støttens størrelse. Utbetalingen kan ikke bli større enn NOK 30 mill pr. foretak pr. måned. Beregnete beløp under NOK 5 000 vil ikke bli utbetalt. Ordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten. Noen få definerte virksomheter er unntatt støtteordningen. Beregningsmodellen gir en noe større dekningsgrad for virksomheter som er pålagt av staten å stenge enn øvrige virksomheter.

 

7 prinsipper

Innretningen av kompensasjonsordningen vil være basert på syv prinsipper:

1. Ordningen skal være effektiv og virke raskt

Pengene skal bli utbetalt som en kontantstøtte, og komme næringslivet til gode så fort som mulig. Å benytte bankene og tilgjengelige registerdata, i stedet for å sette opp en ny byråkratisk organisasjon, vil bidra til det.

2. Ordningen skal være målrettet

Støtten skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall. Kompensasjonsbeløpet skal dekke uunngåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer.

3. Ordningen skal være midlertidig

Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget.

4. Ordningen skal favne bredt

De økonomiske konsekvensene av virusutbruddet rammer norsk næringsliv bredt å treffe næringer som har behov for hjelp og som ikke har evne til å bære sine faste kostnader. Ved å etablere én omfattende ordning som treffer bredt, reduserer vi sannsynligheten for å måtte innføre små spesialordninger rettet mot enkeltbransjer eller tilfeller.

5. Ordningen skal være enkel

Det må være så enkelt som mulig både å benytte og administrere ordningen.

6. Ordningen må være i samsvar med statsstøtteregelverket

Ordningen må utformes slik at den ikke kommer i konflikt med statsstøtteregelverket.

7. Ordningen må kunne etterleves og kontrolleres

Den enkelte bedrift må selv søke om støtte, og vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte og for ikke å misbruke ordningen. Det må også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.

For mer informasjon vises det til regjeringen.no.